Vzdělávání firem, podnikatelů, odborářů, studentů i širší veřejnosti. Nejen to nabízí Národní kontaktní místo pro odpovědné obchodní chování, které v Česku nedávno završilo první dekádu svého fungování. Řešilo třeba i případ sporu mezi neziskovou organizací a textilní firmou kvůli údajnému porušování lidských a pracovních práv v jejím dodavatelském řetězci.

České NKM se zaměřuje například na poradenství v otázce odpovědného přístupu k životnímu prostřední nebo k ochraně práv zaměstnanců.

V říjnu loňského roku oslavilo české Národní kontaktní místo pro odpovědné obchodní chování (české NKM) deset let své existence. Jde o stálou pracovní skupinu při Ministerstvu průmyslu a obchodu. Během uplynulých deseti let uspořádalo české NKM řadu seminářů o principech odpovědného obchodního chování a náležité péče, zajistilo překlady několika mezinárodních sektorových dokumentů v oblasti náležité péče a úspěšně poskytlo své mediační služby při řešení specifického případu v textilním průmyslu.

Základem je stále Směrnice OECD

Klíčovým standardem pro odpovědné chování firem je Směrnice OECD pro nadnárodní podniky o odpovědném obchodním chování (Směrnice OECD). Ta je nejstarším a nejkomplexnějším nástrojem v oblasti odpovědného obchodního chování, na který se například odkazuje celá řada dokumentů Evropské unie, jako jsou směrnice o uvádění nefinančních informací, nařízení o taxonomii, nařízení o nerostných surovinách pocházejících z oblastí postižených konfliktem a další.

Směrnice OECD vznikla v roce 1976 jako výsledek spolupráce členů této organizace ekonomicky nejvyspělejších zemí světa se zástupci zaměstnavatelů, zaměstnanců a nevládního sektoru. Je určena nadnárodním podnikům, členským státům OECD a státům, které k ní přistoupily. Směrnice OECD pokrývá veškeré klíčové oblasti, jichž se činnost podniků dotýká, jako jsou například lidská práva, práva zaměstnanců, životní prostředí nebo korupce.

Pravidla OECD jsou pro firmy jen doporučením, nejsou právně vymahatelné.

I když je adresována zejména nadnárodním podnikům, tak se jejími principy mohou řídit všechny podnikatelské subjekty bez ohledu na svou velikost a na zemi, v níž působí. Tím Směrnice OECD vytváří všeobecně využitelný standard chování podniků. Jejím cílem je zajistit otevřené a transparentní mezinárodní investiční prostředí a podpořit kladný přínos nadnárodních podniků k hospodářskému, environmentálnímu a sociálnímu pokroku.

Konkrétní podobu Národního kontaktního místa si země určují samy

Dodržování doporučení zakotvených ve Směrnici OECD je ze strany podniků dobrovolné a není právně vymahatelné. Pro členy OECD a státy přistoupivší ke Směrnici OECD je však závazná, neboť státům ukládá povinnost zřídit Národní kontaktní místo pro odpovědné obchodní chování (NKM). Jeho hlavním cílem je rozšiřovat povědomí o Směrnici OECD a souvisejících pokynech pro náležitou péči a napomáhat smírnému řešení případů, ve kterých je namítáno domnělé porušení Směrnice OECD ze strany nadnárodního podniku.

Směrnice OECD byla loni aktualizována

K dnešnímu dni má své NKM zřízeno celkem 51 států. Jednotlivé země mají možnost zvolit si, jakým způsobem si NKM vytvoří, z čeho se bude skládat a jak nastaví jeho fungování. NKM tak aktuálně fungují buď v rámci státní správy (například německé NKM zřízené při Ministerstvu hospodářství a ochrany klimatu), nebo jako na státu nezávislá instituce (například nizozemské NKM). Současně si mohou zvolit takovou strukturu, která jim bude v rámci činnosti nejlépe vyhovovat.

Česko zvolilo raritní strukturu

V České republice bylo NKM zřízeno usnesením vlády z října 2013 jako stálá pracovní skupina při Ministerstvu průmyslu a obchodu za účelem podpořit účinnost Směrnice OECD. Do té doby fungovalo NKM na základě dohody mezi resorty při Ministerstvu financí. NKM fungující při Ministerstvu průmyslu a obchodu má čtyřstrannou strukturu, která se skládá ze zástupců vlády (příslušná ministerstva a Česká národní banka), zaměstnanců (Českomoravská konfederace odborových svazů), zaměstnavatelů (Svaz průmyslu a dopravy) a občanské společnosti (Frank Bold).

NKM má vlastní sekretariát, který je zřízen v rámci odboru evropského a mezinárodního práva Ministerstva průmyslu a obchodu. Sekretariát NKM komunikuje se zahraničními partnery z jiných NKM a je styčným bodem v oblasti odpovědného obchodního chování podle pravidel OECD v České republice.

Čtyřstranná struktura českého NKM je v porovnání s jinými zeměmi unikátní a umožňuje lépe zapojit NKM do svých aktivit nejdůležitější stakeholdery a informovat je o nejnovějším vývoji v oblasti náležité péče a odpovědného obchodního chování.

Specialista poradil podnikatelům s nefinančním reportingem

Výhod této unikátní struktury NKM plně využívá. A to jak v rámci široké členské základny, která koresponduje se složením stakeholderů v OECD, tak pokrytím členské základny ze strany ministerstev, která se překrývá s příslušnými kapitolami Směrnice OECD. To NKM umožňuje mít ve svých řadách experty, kteří se v rámci své agendy zabývají jak mezinárodními, tak vnitrostátními instrumenty v oblasti náležité péče.

Kontaktní místo poradí i s odpovědným podnikání v zemědělství.

V loňském roce tak například NKM propojilo v rámci webináře podnikatele s expertem ze společnosti Frank Bold, který je členem NKM a věnuje se aktuální problematice nefinančního reportingu. Ten jim v rámci informativního webináře přiblížil směrnici o podávání zpráv podniků o udržitelnosti, jejíž některá ustanovení byla do českého právního řádu transponována s platností od 1. ledna 2024. Účastníkům webináře byly rovněž představeny nové Evropské standardy pro reporting udržitelnosti, které upřesňují informace, jež mají podniky zveřejňovat. Podnikatelům tak byly poskytnuty cenné rady a doporučení, která jim usnadní pochopení a dodržení nových požadavků vyplývajících z legislativy Evropské unie.

Projednávání případů u Národního kontaktního místa je dobrovolné

Pokud se kdokoliv domnívá, že nadnárodní podnik jedná v rozporu s doporučeními obsaženými ve Směrnici OECD, má možnost se obrátit na NKM země, ve které nadnárodní podnik působí či v ní má sídlo. V případě, kdy NKM shledá, že je stížnost důvodná, nabídne stranám v rámci takzvaného řešení specifického případu své dobré služby, například v podobě zprostředkování mediace.

Zájemci o bližší informace o činnosti českého NKM mohou navštívit jeho webové stránky

NKM je neutrální fórum, projednání specifického případu není soudním ani správním řízením a jeho rozhodnutí nejsou pro soudní ani správní řízení závazná. NKM vytváří bezpečný prostor pro diskuzi s cílem usnadnit dialog mezi dotčenými stranami, poskytnout jim spravedlivou a nestrannou pomoc a podporovat je při hledání vzájemně přijatelných a se Směrnicí OECD kompatibilních řešení vznesených problémů. Výhodami dobrých služeb NKM ve srovnání s řešením sporu soudní cestou jsou snadnější přístup, flexibilita a s tím také související rychlost. Dobré služby poskytované NKM jsou bezúplatné.

Firma z textilního průmyslu čelila stížnosti kvůli možnému porušení Směrnice OECD

V roce 2018 obdrželo NKM podnět k zahájení projednávání svého historicky prvního specifického případu týkajícího se údajného nedodržování lidských a pracovních práv v dodavatelském řetězci české společnosti působící v textilním průmyslu. Podnět byl podán v dobré víře českou neziskovou organizací, která se domnívala, že společnost porušila Směrnici OECD tím, že odebírala produkty z továrny nadnárodní společnosti umístěné v Myanmaru, aniž by s náležitou péčí identifikovala a řešila rizika porušování lidských a pracovních práv v této továrně.

Cílem projednávání bylo zjistit, zda má společnost mechanismus pro provádění náležité péče a zda může efektivně a v rámci svých možností předcházet porušování Směrnice OECD. Jak nezisková organizace, tak společnost souhlasily s poskytnutím dobrých služeb ze strany NKM. Po celou dobu se sekretariát snažil prosazovat konsenzuální přístup a získat souhlas obou stran, než podnikl další kroky. I díky tomu došlo k odsouhlasení a podepsání závěrů stěžovatelem i společností. NKM poté uzavřelo specifický případ a vypracovalo závěrečnou zprávu, kterou loni zveřejnilo online.

Hlavním přínosem NKM v projednávání daného specifického případu tak bylo vytvoření bezpečného rámce pro vzájemnou komunikaci obou stran. Díky jejich zodpovědnému přístupu byla nakonec jednání úspěšně ukončena a strany našly oboustranně přijatelné řešení.

Z pohledu NKM bylo řízení úspěšné. Textilní firma demonstrovala způsob uplatňování principu náležité péče ve své činnosti i v dodavatelském řetězci, avšak díky zapojení se do projednávání specifického případu doplnila své vnitřní postupy a strategie o další aspekty náležité péče a zlepšila tak svou schopnost předcházet případným budoucím porušením Směrnice OECD.

Vzdělávací semináře se zaměřily na obuvnický sektor, zemědělství nebo téma veřejných zakázek

Aby NKM naplnilo svůj úkol rozšiřovat povědomí o Směrnici OECD a souvisejících pokynech pro náležitou péči, uskutečňuje v rámci svých vzdělávacích aktivit pravidelné informativní semináře a webináře pro podnikatele i širší veřejnost. Tyto obecně i sektorově zaměřené akce jsou organizovány s cílem sdílet poznatky a podporovat zavádění principů náležité péče a odpovědného obchodního chování podnikateli v různých oblastech činnosti.

Loni například NKM spoluorganizovalo konferenci zaměřenou na mezinárodní obchod v současném světě.

V posledních letech tak NKM pořádalo například seminář zaměřující se na odpovědné podnikání z pohledu dodavatelských řetězců v oděvnickém a obuvnickém sektoru (květen 2017); seminář týkající se odpovědných dodavatelských řetězců v zemědělství a podnikání (září 2019); webinář na téma náležité péče při úvěrování podniků a upisování cenných papírů (květen 2021); webinář zaměřený na odpovědné zadávání veřejných zakázek (červen 2023) či webinář na téma novinek na poli odpovědného obchodního chování a náležité péče (prosinec 2023).

Vedle seminářů a webinářů také šíří osvětu a vzdělává podnikatele i širší veřejnost, mimo jiné například studenty ekonomických a právnických vysokých škol, budoucí ekonomické diplomaty či členy odborových organizací. NKM také pravidelně publikuje tematické články v různých odborných elektronických i tištěných časopisech.

Členové NKM se také podílejí na nejrůznějších národních i mezinárodních konferencích, fórech, přednáškách a dalších obdobných akcích, kde diskutují aktuální témata, sdílejí případy z nejlepší praxe a projednávají zkušenosti se zaváděním principů odpovědného obchodního chování a náležité péče s cílem poskytnout podnikům doporučení a usnadnit jim zavádění těchto mezinárodních standardů do celkové obchodní strategie podniku.

NKM tak za dobu své existence prokázalo, že je důležitým partnerem v diskuzi k zavádění principů odpovědného obchodního chování do praxe. Jako nestranný subjekt vytvořilo prostor pro diskuzi mezi podnikateli, odbory, státní správou a neziskovými organizacemi a umožnilo zvyšovat povědomí o dané problematice v České republice. Jeho činnost byla oceněna i sekretariátem OECD a lze očekávat, že aktivita NKM v dalších 10 letech ještě poroste.

Kolektiv autorů oddělení mezinárodního práva
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Další články