Poradit vývozcům, jaká musejí při exportu do zemí mimo EU splnit pravidla, kolik zaplatí na clu, jaké má mít výrobek certifikáty. Nejen s tím pomůže nová poradenská služba, díky níž mohou české firmy zjistit tyto informace na jednom místě a bezplatně.

Podnikatelům nová služba nabízí pomoc při využití informací ze stránky Access2Markets.

Globální obchod prochází v posledních letech výraznými proměnami. Objevily se nové výzvy ať už v důsledku covidové pandemie, nebo válečného konfliktu na Ukrajině. Státy chtějí chránit svůj domácí průmysl před zahraniční konkurencí, a proto se stále častěji uchylují k většímu používání netarifních překážek obchodu. Mezi ty patří technické normy, licenční požadavky a místní obsahové požadavky. To i pro české exportéry přináší v praxi především významné časové prodlevy a vyšší náklady.

Firmy musejí navíc porozumět komplexnímu obchodnímu prostředí a kulturním a obchodním odlišnostem. Obchodování s mimoevropskými zeměmi v současné době může leckdy představovat opravdovou výzvu a přístup k relevantním informacím se tak stává klíčovou konkurenční výhodou. Jedním z nejvýznamnějších informačních zdrojů, který mohou vývozci zdarma využít, je portál Evropské komise Access2Markets (A2M).

V tuzemsku spouští Ministerstvo průmyslu a obchodu novou bezplatnou poradenskou službu Market Access Advisor, která může firmám umožnit efektivněji a rychleji se přizpůsobit měnícím se obchodním podmínkám.

Služba se zaměřuje na problematiku tarifních i netarifních překážek a nabízí všem firmám pomoc při orientaci v obchodních pravidlech v zemích mimo EU. Poradenství v rámci Market Access Advisor využívá právě zmíněnou informační platformu A2M a exportérům nabízí vedle interpretace požadovaných informací také uživatelskou podporu k prostředí portálu A2M.

Vývozci se ptali třeba na licence při exportu tabákových výrobků

Služba už řešila různé požadavky od českých firem a podnikatelů. „Dosavadní dotazy se převážně týkaly možností vývozu produktů, pro něž jsou nutné vývozní licence a povolení, či automatické licence, jako tomu bylo v případě tabákových výrobků. Spolu s kolegy, kteří se daným oblastem expertně věnují, jsme byli prakticky na počkání schopni firmám předat potřebné informace,“ uvádí David Müller z Ministerstva průmyslu a obchodu. A pokračuje: „Naší každodenní prací je komunikovat se zástupci ostatních resortů, Celní správy, našich zastupitelských úřadů a kanceláří CzechTrade ve třetích zemích.“

Dotazy lze službě Market Access Advisor položit buď telefonicky na čísle 224 852 636, nebo prostřednictvím e-mailu na adrese prekazky.obchodu@mpo.cz.

Na co všechno mohou v praxi dostat vývozci odpověď? „Jsme schopni pro firmy dohledat celní sazby, dát doporučení v překonávání netarifních překážek včetně požadavků na výrobek a případně jim pomoci při aplikaci pravidel původu. Naše spektrum zdrojů je tak velmi komplexní. Součástí služby je dále nabídka například virtuálních školení k portálu Access2Markets, tak aby aktivní exportéři mohli s databází efektivně pracovat sami,“ vypočítává různé formy podpory David Müller. „Díky naší stálé účasti v expertní skupině Evropské komise pro přístup na trhy třetích zemí jsme také schopni nabídnout klíčové a mnohdy rozhodující informace sdílené mezi členskými státy a odvětvovými asociacemi sídlícími v Bruselu,“ dodává.

Co je třeba pro export do Norska, Hongkongu nebo na Nový Zéland?

Novou službu uvítaly podniky sdružené ve Svazu průmyslu a dopravy ČR. „Jakákoliv podpora především malým a středním firmám ze strany státu při jejich snaze o teritoriální diverzifikaci exportu, a to především mimo země EU, je vítána. Správné porozumění pravidlům obchodování, a to jak omezením, tak i výhodám, umožní firmám lépe se orientovat v neustále se měnícím prostředí mezinárodního obchodu,“ uvádí Mikuláš Nozar ze sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy.

„Firmy služeb portálu A2M využívají, Svaz již několik seminářů na toto téma v koordinaci s Ministerstvem průmyslu a obchodu spoluorganizoval. Portál se neustále vyvíjí a je obohacován o nové informace včetně doplňování jazykových mutací či informací k sankcím. Přidává také informace k dalším teritoriím, nedávno například k Hongkongu či Norsku. To jsou všechno témata, která firmy zajímají. A právě pomoc s porozuměním a využíváním jednotného kontaktního místa na národní úrovni podle nás může podpořit konkurenceschopnost českých výrobků na mezinárodním poli,“ pokračuje Mikuláš Nozar.

Podle něj ocení exportéři informace o změnách obchodních pravidel dvojnásob při misích na nová teritoria nebo v případě, kdy Česko nebo EU uzavře novou významnou smlouvu, která cla nebo netarifní překážky výrazně mění. Nejaktuálnějším příkladem je třeba nová dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Novým Zélandem, která vstoupila v platnost 1. května letošního roku.

(red)

Další články