Sedm afrických států, které bývaly kolonií Portugalska, skýtají dobré obchodní šance. Spojuje je nejen portugalština jako používaný jazyk, ale i podobný styl obchodního jednání.

Bývalé africké kolonie mají vysoký podíl zemědělství na HDP, například v Guinea-Bissau je to víc než 50 procent.

Komunita zemí portugalského jazyka (zkráceně CPLP z portugalského názvu Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) je mezinárodní organizace a politické sdružení národů napříč čtyřmi kontinenty, kde je oficiálním jazykem portugalština. Také je někdy známá jako Lusophone Commonwealth (Comunidade Lusófona). Historie CPLP začala, když byla založena v roce 1996 v Lisabonu Angolou, Brazílií, Kapverdami, Guineou-Bissau, Mosambikem, Portugalskem a Svatým Tomášem a Princovým ostrovem, téměř dvě desetiletí po začátku dekolonizace portugalské říše. Sedm z osmi zakládajících států leží v Africe.

Vazba na Portugalsko přečkala i dekolonizaci

Africké lusofonní země mají stále silnou vazbu na Portugalsko, které patří mezi jejich největší obchodní a investiční partnery ze zemí EU. Největším poskytovatelem rozvojové pomoci v Africe je Evropská unie (rovněž v tomto ohledu je patrný velký zájem Portugalska).

Angola je významným obchodním partnerem především v oblasti přírodních energetických zdrojů (hlavní dodavatel ropy a zemního plynu). Portugalské orgány podporují Angolu i v jejím úsilí o repatriaci finančních prostředků z portugalských bank v souvislosti s podezřením na korupční kauzy z minulých let.

Mezi nejvýznamnější země, kam exportuje Guinea-Bissau, také patří Portugalsko. Kapverdy jsou orientovány na Evropu (nejvýznamnější obchodní partneři Španělsko a Portugalsko), mají kulturně i historicky velmi blízko k EU a mají s ní nadstandardní vztahy. Investice tradičně proudí do cestovního ruchu. Lze zaznamenat i vojenskou přítomnost Portugalska v Africe (například na severu Mosambiku, v pobřežních oblastech Svatého Tomáše a Princova ostrova kvůli ochraně před piráty). Ekonomika Svatého Tomáše a Princova ostrova je rovněž úzce spjata s Portugalskem, které je zde největším investorem a angažuje se i v oblasti vzdělávání.

Významným partnerem je v součtu portugalsky mluvící část Afriky i pro české firmy.

Obchod ČR s africkými lusofónními státy (v milionech eur)
 20172018201920201–6/2021
Vývoz10 0235 65818 17913 8278 634
Dovoz43 90327 41934 89340 20219 189
Obrat53 92633 07753 07254 02927 823
Bilance–33 880–21 761–16 714–26 375–10 555
Zdroj: ČSÚ, MPO ČR

Při obchodním jednání je stále znát portugalský duch

Ve zvyklostech a způsobu jednání je v těchto zemích stále patrný portugalský vliv. Typický je například dlouhý oběd, bohatý noční život i vysoký stupeň formálnosti při jednáních. Obchodní jednání a dochvilnost fungují podle hesla „čas je darem Afriky“ a musejí se tak brát. Objevuje se vysoká míra byrokracie a zdlouhavé procesy při obchodním jednání, a proto je potřeba se obrnit vysokou mírou flexibility a tolerance.

Jednacím jazykem v lusofonních zemích Afriky je portugalština. Stále více a více se ale objevuje prosazování angličtiny (v Mosambiku to je díky úzkým obchodním vztahům s Jihoafrickou republikou, v Angole se lze domluvit anglicky spíše s cizinci).

Klíčem k úspěchu v těchto zemích je osobní jednání. Je nezbytné mít v Africe svého distributora, který bude kdykoli k dispozici pro zákazníky. Důvěra se buduje dlouho, někdy je zapotřebí i pomoc státních institucí, které jsou ovšem velmi byrokratické (Angola, Guinea-Bissau). Je nutné nepodceňovat důkladné prověření partnera (registrace a licence k podnikání). Využít lze i řady místních absolventů českých vysokých škol.

Angola má nový zákon o investicích

Ekonomická situace v současnosti trochu ztěžuje podmínky dovozu i prosazování se v místních projektech, což ale zase neznamená, že neexistují příležitosti. České firmy by se i nadále měly snažit prosadit.

Obchod ČR s Angolou (v milionech eur)
 20172018201920201–6/2021
Vývoz8 5393 30315 2758 6273 713
Dovoz40429423
Obrat8 5433 30315 7048 6693 716
Bilance8 5353 30314 8468 5853 710
Zdroj: ČSÚ, MPO ČR

Realizaci investic včetně zřízení pobočky, obchodního zastoupení a joint-venture s místním angolským partnerem upravuje v Angole investiční zákon z roku 2018. Novinkou v Angole je nový přístup k financování státních zakázek. Angolská agentura na podporu vývozu a investic (AIPEX) podle individuálních přání firem poskytne konkrétní návod a svou podporu. Kromě obchodního úseku velvyslanectví v Pretorii pomáhá při vstupu na trh i Angolsko-česká agrární a průmyslová komora (například jde o zemědělské projekty na klíč, stavbu dálnic, továrny na dlaždice, pivovary). Je rozjednáno mnoho projektů, které však ještě nebyly dokončeny, a řeší se často komplikovaná situace ohledně financování projektů i z důvodu nedostatku deviz v Angole.

Rozvojová strategie Angola 2025 zahrnuje zlepšování zaměstnanosti a kvalifikace obyvatel.

Země je signatářem dohody o Africké kontinentální zóně volného obchodu (AfCFTA), jejímž cílem je snížit cla a podpořit obchod na celém kontinentu. AfCFTA vstoupila v platnost 1. ledna 2021 (se zpožděním od července 2020 kvůli pandemii covidu-19).

V Mosambiku mají české výrobky přednost

V souvislosti s uzavřením dohody o ekonomickém partnerství EPA mezi EU a vybranými zeměmi SADC (Jihoafrické rozvojové společenství), mezi něž patří i Mosambik, je umožněn preferenční přístup českým produktům na mosambický trh.

Obchod ČR s Mosambikem (v milionech eur)
 20172018201920201-6/2021
Vývoz1 2601 7832 1455 1304 822
Dovoz43 43526 94334 07840 00819 163
Obrat44 69528 72636 22345 13823 985
Bilance–42 175–25 160–31 933–34 878–14 341
Zdroj: ČSÚ, MPO ČR
Rozvoj Mosambiku zatím brzdí mimo jiné slabá silniční infrastruktura.

K nejvyspělejším zemím regionu patří Kapverdy

Kapverdy se vzhledem ke svému členství v ECOWAS snaží být pro evropské vývozce branou do zemí západní Afriky, z čehož vyplývá relativně vysoký reexport evropských produktů. Česko-kapverdská obchodní komora poskytuje služby na podporu obchodu, investic a mnoha dalších oblastí.

Kapverdská republika představuje relativně malou ekonomiku orientovanou převážně na tradiční (především portugalské a španělské) dodavatele. Ve srovnání s ostatními zeměmi západní Afriky je hospodářsky i politicky vysoce rozvinutá a patří mezi nejbohatší země subsaharské Afriky. Kapverdy se ve výši investic na hlavu řadí na přední místo v západní Africe díky stabilnímu politickému a ekonomickému prostředí, kurz domácí měny escudo je pevně svázán s eurem.

Obchod ČR s Kapverami (v milionech eur)
 20172018201920201–6/2021
Vývoz1485717375796
Dovoz34332485
Obrat49157476165101
Bilance–1955687134991
Zdroj: ČSÚ, MPO ČR

Ekonomiku poznamenala pandemie i výkyvy v cenách surovin

Zmíněné africké ekonomiky v roce 2020 poklesly z mnoha negativních důvodů: dopad celosvětové pandemie covidu-19 na obchod a cestovní ruch, pokles světové ceny nerostných surovin a poptávky po těchto surovinách (angolskou ekonomiku vysoce závislou na ropě ovlivnil výrazný pokles ceny ropy), důsledky škod způsobené přírodními katastrofami (cyklony z roku 2019 v Mosambiku), také celková domácí poptávka a sociální nepokoje kvůli zvyšování cen základních potřeb a potravin a zvyšující se nezaměstnanosti (Angola).

Guinea-Bissau patří mezi nejméně rozvinuté státy světa a mezi deset nejchudších zemí, její hospodářství založené na zemědělství je závislé na vývozu kešu ořechů, který utrpěl zablokováním a uzavřením hranic.

Obchod ČR s Guineou-Bissau (v milionech eur)
 20172018201920201–6/2021
Vývoz5122113
Dovoz1289130
Obrat62931241
Bilance4–2713–23
Zdroj: ČSÚ, MPO ČR

Příležitosti pro rozvojovou spolupráci

Česko poskytuje rozvojovou pomoc v rámci takzvaných malých lokálních projektů (MLP) do výše 500 tisíc korun. Mezi vybrané MLP patřily například projekty angolské pobočky Člověka v tísni pro zlepšení přístupu k pitné vodě a na výuku základních hygienických návyků pro obyvatele místních komunit v provincii Bié.

V Mosambiku to byla výstavba studní a rozvoj zemědělské činnosti na ostrově Inhaca u hlavního města Maputa, na vybavení základních škol a jiné zemědělské projekty. V roce 2019 úspěšně proběhl projekt na podporu organického farmaření v provincii Sofala ve střední části Mosambiku.

Na rok 2021 byl schválen projekt s názvem Project for Implementation of Maritime Patrols for Protection of Ecosystems and Fishing Grounds off Inhaca Island s mosambickou neziskovou organizací Eyes on the Horizon. Cílem je zavedení námořní hlídky okolo ostrova Inhaca a pomoc udržet přístup místních komunit k jejich hlavní obživě – rybolovu a bojovat tak proti nelegálnímu rybolovu, znečišťování pobřeží a ničení chráněných mangrovníků. Projekt navazuje na předchozí rozvojové aktivity ČR na ostrově Inhaca, který je mimo jiné i středem zájmu mosambického prezidenta.

Angola se aktuálně nachází ve složitém období, kdy se jí stále nedaří zvítězit nad devizovou krizí a postupně sílí sociální tlaky kvůli růstu chudoby. Angolský prezident při svém nástupu do funkce v roce 2017 slíbil mnoho změn, aby dostal zadluženou, zkorumpovanou a na ropě závislou ekonomiku do nové formy. Na období 2018 až 2022 byla přijata strategie Angoly v Národním rozvojovém plánu, který vychází z dlouhodobé strategie Angola 2025. Plán zahrnuje šest strategických cílů: a) lidský rozvoj a blahobyt, b) udržitelný a inkluzivní ekonomický růst, c) rozvoj infrastruktury, d) upevnění míru, posílení demokratického a právního státu, řádná správa věcí veřejných, reforma státu a decentralizace, e) harmonický rozvoj teritoria, f) zaručení územní stability a integrity a posílení její úlohy v mezinárodním a regionálním měřítku. Jednotlivé cíle v sobě integrují i sektorové strategie.

V roce 2020 došlo k poklesu obchodní bilance zmíněných afrických zemí s ČR. Přesto existuje stále velký potenciál spolupráce, především v některých průmyslových oborech.

Důlní, těžební a ropný průmysl

Jednou z prioritních oblastí pro rozvoj Angoly a Mosambiku je právě těžební průmysl s cílem podpořit a přilákat zahraniční investory do těžby dalších nerostných surovin vedle ropy a zemního plynu. Angola má obrovské naleziště nerostných surovin včetně zlata, železa a diamantů.

Jaká je situace po pandemii v samotném Portugalsku? Více v analýze ekonomiky a obchodních vztahů s jihoevropskou zemí

V Mosambiku se těží uhlí, grafit, těžké písky. Poptávka je po těžební technice, vybavení a speciální stroje pro povrchovou těžbu (pásové dopravníky, rypadla). Zaznamenán je úspěšný vývoz elektrických rozbušek do Mosambiku a v roce 2020 se ve vývozu do Angoly prosadily plynové turbíny a součásti generátorů. Mosambik má obrovské zásoby zemního plynu a je díky projektu Mozambique LNG čtvrtým největším vývozce zkapalněného plynu na světě.

Energetický průmysl

V Africe není zcela využit energetický potenciál tamějších zemí. Proto mají vlády za cíl plán podpory energetiky, zvýšení kapacity výroby včetně zelené energie a zlepšení přístupu k elektřině (například „Angola Energia 2025“, Kapverdy). Plány zahrnují i rozšíření a zlepšení propojení a celkově zkvalitnění rozvodné elektrické sítě. V Angole a Mosambiku mají největší podíl na výrobě elektřiny vodní elektrárny (80 a 90 procent). České podniky mohou nabídnout turbíny, elektrické vybavení elektráren a další techniku či kompletní dodání elektráren na klíč přes výběrová řízení státní instituce Angoly PRODEL (Empresa de Produção de Electricidade), zapojit se do tendrů státní energetické společnosti Mosambiku EDM a ministerstev vody a energetiky.

Výzvou je přenos elektřiny do odlehlejších regionů rozlehlých jihoafrických států.

Obranný průmysl

Státy Afriky jako Angola patří mezi země s největšími výdaji na obranný průmysl. Jejich prioritou je územní integrita a bezpečnost. Mosambik je zasažen dluhovou krizí (lze nabídnout soft půjčky). Státy mají zájem budovat vlastní obranný a bezpečnostní průmysl, a hledají proto výrobce (konkrétně nábojů, střediska pro opravu vojenské techniky, letadel, tanků, školení).

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Afrika se potýká s nedostatkem pitné vody z důvodu klimatických změn, střídání období sucha, rozsáhlých záplav a cyklon. Poptávka je po inovativním řešení na odsolování vody. Problém je se znečištěnou vodou a hledá se řešení pro energeticky nezávislé a finančně nenáročné technologie na její čištění. V plánu vlád je zajištění pitné vody, vody pro zemědělskou a potravinářskou činnost, sanitace venkovských oblastí, prevence proti znečišťování vody a ochrana ekosystémů, zmírnění následků přírodních katastrof a snížení rizika proniknutí solného roztoku do ústí řek.

V této oblasti se také angažují mezinárodní instituce, jako je Africká rozvojová banka a Světová banka, které financují dlouhodobé programy na zajištění dostupnosti pitné vody v chudých venkovských oblastech.

Angola má obrovské zásoby vody. Povrchová voda je však znečištěná a řešením jsou buď technologie na čištění povrchové vody, anebo výstavba hlubinných vrtů a studní. Kapverdy řeší nedostatek vody kondenzátorem a dovozem ledovcové vody.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Jde o nejdůležitější sektor afrických hospodářství (například Guinea-Bissau má podíl těchto sektorů na HDP přibližně 53 procent, na zaměstnanosti 68 procent). Rozvoj zemědělství a potravinářství představuje hlavní prioritu vlád. Cílem je rozvinout v podstatě všechny oblasti zemědělské činnosti, intenzifikace zemědělství a zpracovatelského průmyslu, přechod od samozásobitelství k modernějším metodám pěstování plodin a snaha o menší závislost na dovozu potravin.

Mosambik má mimo jiné bohaté plantáže banánů.
Obchod ČR se Svatým Tomášem a Princovým ostrovem(v milionech eur)
 20172018201920201–6/2021
Vývoz710020
Dovoz12044535313118
Obrat1914453531330
Bilance–49–445–353–129–18
Zdroj: ČSÚ, MPO ČR

Produkty Angoly získávají na oblibě a roste jejich škála. Vláda se snaží omezovat vysokými cly dovoz potravin a nápojů a nižšími cly podporuje místní výrobu dovozem zemědělské techniky, traktorů, strojů a různého vybavení. Příležitosti v Angole jsou v pěstování a zpracování tropického ovoce, dodání traktorů a příslušenství, zemědělských strojů a vybavení, dodání hnojiv, pěstování kukuřice, obilí. Prioritními oblastmi pro Mosambik jsou chov drůbeže, pěstování tropických plodin, chov hovězího dobytka a pěstování rýže. Prioritami pro Guineu-Bissau jsou oříšky, na Kapverdách je to pivovarnictví a rybolov.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Sektor zdravotnictví je také potenciální oblastí pro odbyt českých produktů, a to pokud jde o výstavbu nemocnic, dodávky zdravotnického vybavení, nástroje i léky. Zlepšení zdravotní péče a její kvality patří mezi hlavní priority afrických vlád včetně angolské. Aktuální stav a kvalita zdravotnických zařízení jsou na nízké úrovni. Příležitostmi pro české společnosti může být zapojení do projektů na vybavení nemocnic. Veterinární očkovací látky a léčiva jsou významnou a tradiční exportní položkou do Angoly. Kapverdy mají vedle výstavby nemocnic zájem o výrobu vitaminů a doplňků stravy.

Strojírenský průmysl

Angola vykazuje zvýšenou poptávku po strojích a vybavení zahrnujícím obráběcí stroje, tvářecí stroje, výrobní a automatizované linky pro rozvíjející se průmysl, kam patří výroba stavebních materiálů, metalurgie, výroba plastů, kabelů, chemický průmysl, zpracování dřeva a textilní průmysl. Vedle dodání daných technologií mají angolské podniky zájem o předání know-how a technologických znalostí. Dříve české podniky měly zaručený odbyt v dodání ocelových trubek a dalších ocelových produktů, nicméně to se omezilo s rozvojem oceláren v Angole od roku 2015.

V Angole je celkově největší zájem na dodání komplexních projektů na klíč a nikoliv dodání jednotlivých komponent, protože tam nejsou partneři, se kterými by české podniky mohly spolupracovat a kompletovat projekt. Také je zájem o investice a budování assembly lines.

Služby

Na Kapverdách zajišťuje více než třetinu ekonomiky a nejvíce investic cestovní ruch. Možné jsou dodávky pro turistický průmysl, montované domky a navazující obory.

Plasty a gumárenský průmysl

S rozvojem dopravy se projevuje zvýšená poptávka po pneumatikách. Rovněž v potravinářství je potřeba vyrábět plastové produkty v návaznosti na rychle se rozvíjející nápojový průmysl. Další ekonomické aktivity vyžadují plastové potrubí, trubky pro stavebnictví a matrace různých vlastností. Na Kapverdách je to oblast nanotechnologií a 3D tisku.

Andrea Heverlová, odbor zahraničně ekonomických politik II, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Další články