Indie loni předstihla Čínu na postu nejlidnatější země a má už téměř 1,5 miliardy obyvatel. Rozvíjet vzájemný obchod tam vyrazilo nedávno několik českých delegací. Naposledy to byly dvě výpravy vedené ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou a premiérem Petrem Fialou. Podpořily spolupráci v letectví, energetice či automotive průmyslu.

Indie se v poslední době snaží modernizovat svůj průmysl – například v této továrně na mobilní technologie ve městě Noida ve svazovém státě Uttar Pradesh.

Indie patří globálně k největším a nejdynamičtěji se rozvíjejícím trhům. Čeští exportéři mohou v tomto náročném teritoriu zvláště využít dobrý image českého průmyslu a tradiční a bezproblémové vztahy. Cestu k indickým partnerům pomáhá dláždit také aktuální zintenzivnění osobních kontaktů mezi představiteli české a indické vlády a probíhající jednání mezi EU a Indií zaměřená na odstraňování obchodních překážek.

Turbulentní události v předešlých letech, zvláště pak pandemie nemoci covid-19 a výrazné zhoršení mezinárodní bezpečnostní situace, přinesly mimo jiné potřebu přeorganizovat systém stávajících zbožových toků a dodavatelských řetězců. Vyvstala nutnost budování užších partnerství s přátelskými a podobně smýšlejícími zeměmi. Nutnost upevňovat a rozšiřovat odběratelsko-dodavatelské vztahy se zeměmi, u nichž je minimální riziko jejich zneužití. Za jednoho z takových partnerů dlouhodobě považujeme Indii.

Střední třída už čítá až 400 milionů Indů

Proč právě Indie? S 1,5 miliardou obyvatel patří tato země k největším trhům na světě. Svým politickým zřízením je ČR blízká – i přes některé kontroverzní kroky současného vedení se jedná o nejlidnatější demokracii na světě.

Rovněž podpora tržních principů hospodářství koresponduje s ekonomickými zásadami uplatňovanými v Česku. Země dynamicky modernizuje a rozšiřuje svou dopravní infrastrukturu a energetické zdroje, inovuje průmyslovou základnu, snaží se zohledňovat pravidla udržitelnosti a je zapojená do mezinárodního využití digitálních technologií. Rostoucí životní úroveň obyvatel se odráží v zájmu o nové, „západní“ výrobky i o poznávání okolního světa. Odhady mluví o 300 až 400 miliónech příslušníků střední příjmové skupiny – jde tedy o spotřebitelskou poptávkou srovnatelnou s celou Evropskou unií.

Přečtěte si více o tom, jak začala „zlatá éra“ indické ekonomiky

V ekonomické politice indické vlády nalezneme řadu iniciativ, které mají za cíl vytvořit ze země moderní průmyslově zemědělskou velmoc. Od roku 2014 je uplatňován program „Make in India“. Tento program si klade za cíl nastartovat domácí výrobu a přilákat zahraniční investice. Vedle toho byly vyčleněny peníze na vybudování hlavních dopravních koridorů, dvou desítek výrobních zón, a v rámci iniciativy „Digital India“ jsou uvolňovány prostředky na program „smart cities“, tedy na zefektivnění a ekologizaci fungování měst.

Česku udělal jméno Baťa či výrobna traktorů a motorek

Vzájemný dvoustranný obchod s Českou republikou navazuje na dlouhodobou tradici. Již po vzniku samostatného Československa v roce 1918 lze vystopovat rostoucí obchodní výměnu s tehdy ještě Britskou Indií. Dováželo se koření, textilie, kožedělné výrobky či šperky a drahokamy, naopak českoslovenští výrobci do Indie dodávali strojírenské a spotřební zboží. K výrazným momentům v rámci česko-indických vztahů patřila výstavba dvou továren na obuv podnikatelem Tomášem Baťou.

Samo slovo Baťa se stalo v Indii vlastně synonymem pro boty nebo prodejny obuvi.

Úzkou spolupráci lze pozorovat i ve 2. polovině 20. století, kdy už byla Indie samostatnou rozvíjející se zemí. Československo v té době napomáhalo výstavbě řady průmyslových podniků z oblasti strojírenské metalurgie, výroby traktorů nebo výroby motocyklů. K nejvýznamnějším investičním celkům realizovaným v té době českými podniky patří elektrárna v blízkosti města Chennai. Český průmysl má od té doby na místním trhu vynikající reference, především v automobilovém průmyslu, železničním sektoru, energetice a obranném a leteckém průmyslu.

Nová pravidla ulehčují příchod zahraničním investorům

Dnes patří Indie k zemím, které jsou, spíše než pro exportéry zajímavé pro české investory. V předchozích letech proběhla v této zemi liberalizace investičních pravidel, která by měla pomoci přilákat nové investice do obranného průmyslu (podíl zahraničního kapitálu se zvýšil ze 49 na 74 procent), do těžby uhlí, civilního letectví či do distribuce elektřiny.

Vláda přijímá opatření, aby byl mechanismus schvalování investic rychlejší a pružnější a k investicím by měl napomoci i rozvoj průmyslových a zvláštních ekonomických zón. Aktivně zahraničním investorům pomáhá polovládní agentura Invest India.

Kampaň Make in India má podpořit národní hrdost, motivovat spotřebitele k nákupu indického zboží a podnikatele k rozvoji výroby přímo na území Indie.

Naproti tomu prostí vývozci v Indii narážejí na řadu tarifních a netarifních překážek, protože indický trh je relativně uzavřený. Pro uchycení se na místním trhu je proto nezbytné působit přímo na místě a využít k tomu některou z možných forem – ať už jde o joint-venture, dceřinou společnost nebo obchodní kancelář.

Firmy z České republiky se těmto podmínkám postupně přizpůsobují a dnes již v Indii vyrábějí osobní auta, komponenty pro železniční techniku, leteckou techniku, architektonické prvky či elektrárenské turbíny.

Ani samotný vývoz se však nezastavil. Historicky má své místo na indickém trhu české zboží zvláště z oblasti strojírenských výrobků, ale i spotřební zboží, jako jsou tradiční sklářské výrobky, některé potravinářské zboží, fotomateriály, nebo telekomunikační zařízení či papír. České společnosti se v Indii uchytily i ve finančních službách.

Skutečnost, že je dnes Indie významným hráčem v současném geopolitickém uspořádání světa, si uvědomují všechny členské státy EU. To se projevuje v přístupu k Indii Evropské unie jako celku. Nelze nezmínit, že ve 2. dekádě tohoto století byl cítit v evropsko – unijních vztazích útlum.

Avšak v červenci 2020 se vzájemné vztahy oživily a podařilo se zrealizovat alespoň virtuální formou 15. Summit EU – Indie, když pandemie neumožnila fyzické setkání vrcholných představitelů obou stran.

Vedle společného prohlášení byl důležitým výstupem tohoto Summitu dokument nazvaný „Strategické partnerství Indie – EU: Plán do roku 2025“. Tento plán uvádí konkrétní projekty spolupráce v různých oblastech včetně obchodní a ekonomické. Během Summitu byl založen Dialog na vysoké (ministerské) úrovni pro vzájemné obchodní a investiční vztahy.

Přečtete si více o plánu spolupráce Indie a EU do roku 2025

Indičtí ekonomičtí ministři na jedné straně a vrcholní představitelé Evropské komise na druhé straně se scházejí jednou ročně a řeší zlepšování podmínek pro vzájemný obchod a odstraňování překážek.

Do finále se blíží jednání o dohodě o volném obchodu

Oživení vzájemných evropsko-indických vztahů se odrazilo rovněž v potvrzení oboustranné vůle obnovit jednání o dohodě o volném obchodu. Tato jednání sice původně započala již v roce 2007, ale z důvodu odlišných ambicí stran byla v roce 2013 pozastavena.

V červnu 2022 bylo nicméně oficiálně oznámeno opětovné zahájení jednání o dohodě o volném obchodu. Souběžně byla zahájena jednání mezi EU a Indií o dohodě o ochraně investic a o dohodě o ochraně zeměpisných značení. Obě strany deklarovaly zájem na urychleném průběhu rozhovorů s cílem uzavřít je do konce roku 2023. Tento cíl se nepodařilo splnit. V únoru 2024 proběhlo již 7. kolo obnovených jednání a postoje obou stran jsou zatím značně vzdálené. Je zřejmé, že dohoda bude méně ambiciózní, než by si evropské země přály, přesto však přetrvává politická vůle dotáhnout jednání ke zdárnému konci a preferenční dohodu, byť v menším rozsahu, uzavřít.

Jak se zorientovat v indické kultuře? Přečtěte si několik postřehů o jedné z nejpestřejších společností světa

V současnosti by při absenci odpovídajících dohod měla napomoci usnadňování vzájemného evropsko-indického obchodu mezivládní instituce, která vznikla v únoru 2023. Jedná se o Obchodní a technologický výbor mezi EU a Indií, který je řízen na ministerské úrovni a klade si za cíl prohlubovat strategické partnerství mezi oběma stranami v oblasti obchodu a technologií. Obdobný výbor již existuje mezi EU a USA.

V českém hledáčku jsou svazové státy Karnátaka či Tamilnádu

Co se týče konkrétně česko-indických obchodních a ekonomických vztahů, na jejich budování pracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu i ostatní aktéři české administrativy již před vypuknutím pandemie. Roky 2015 až 2019 se vyznačovaly pravidelnou výměnou návštěv na vysoké vládní úrovni. Delegace indických podnikatelů se pravidelně účastnily Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně a naopak Česká republika každoročně organizovala národní stánky na významných veletržních akcích v Indii. Takové účasti bývaly příležitostí pro uspořádání zasedání smíšených orgánů, ať už se jednalo o Smíšenou komisi pro ekonomickou spolupráci vedenou často na ministerské úrovni, nebo o Pracovní skupinu pro těžké strojírenství.

Vyhledávaným centrem pro zahraniční investory či technologické startupy se stalo Bengalúru – progresivní hlavní město svazového státu Karnátaka.

Vztahy jsou přitom cíleně budovány ne jenom s centrální vládou Indie, ale také s vládami těch svazových států, kde se nacházejí průmyslová a technologická centra. Jedná se zvláště o státy Maháráštra, Tamilnádu a Karnátaka. Pravidelná výměna návštěv vrcholných představitelů a podnikatelských misí však byla přerušena pandemií, která cestování do i z Indie na téměř dva roky znemožnila.

Obchodu by pomohlo spuštění přímých letů mezi Českem a Indií

Po odeznění pandemie se podařilo v roce 2023 výměny vrcholných návštěv obnovit. První vlaštovkou byla cesta ministra Jana Lipavského do Indie loni v únoru. V prosinci následovala návštěva ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely, která se stala významným impulsem pro posílení vzájemných obchodních vazeb. V průběhu pětidenní cesty jednal ministr Síkela mimo jiné s indickým ministrem obchodu a průmyslu, ministrem civilního letectví, ministrem silniční dopravy a dálnic, ministrem uhlí, dolů a parlamentních záležitostí a také se zástupci významných indických firem.

Českého ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu přivítal na jednání jeho indický protějšek Piyush Goyal.

Delegace postupně navštívila města Dillí, Mumbaj a Púne. Účastníci setkání s ministrem civilního letectví konstatovali, že vzhledem k růstu tohoto sektoru v Indii a s ohledem na přítomnost českých společností jako ELDIS a PBS na indickém trhu existuje potenciál pro další spolupráci v dodávkách leteckých technologií či při modernizaci letišť. Uvažované otevření přímého leteckého spojení mezi ČR a Indií a projekt školení indických pilotů firmou F AIR představují další možnosti spolupráce.

Při jednáních s představiteli indické vlády se potvrdilo, že příležitosti pro české společnosti existují i v oblasti energetiky, vodního hospodářství, železničního průmyslu, v automobilovém průmyslu, obranném průmyslu, v důlním průmyslu a v geologickém průzkumu, v zemědělské technice a v dalších oborech.

Cesty se zúčastnily české firmy z oblasti strojírenství, informačních technologií, obranného průmyslu nebo petrochemie sdružené ve Svazu průmyslu a dopravy. Podnikatelskou delegaci vedl viceprezident tohoto svazu Radek Špicar. V rámci oficiálního programu proběhlo v Dillí v prosinci 12. zasedání mezivládní česko-indické Smíšené komise pro ekonomickou spolupráci, kterému za Ministerstvo průmyslu a obchodu předsedal vrchní ředitel sekce Petr Doškář a za indické Ministerstvo obchodu a průmyslu náměstek ministra Sunil Barthwal. Komise při zasedání projednala aktuální obchodní případy českých firem na indickém trhu a dohodla plán aktivit na podporu vzájemných vztahů na další období. Jednání se dotkla i evropské problematiky a zazněla podpora brzkému uzavření projednávaných dohod.

Centrum Škody Auto ve městě Púne bude zásobovat i vietnamskou výrobnu

V Dillí a v Mumbaji proběhly podnikatelské semináře organizované ve spolupráci s Konfederací indického průmyslu. Agentura Invest India ve svém sídle v Dillí seznámila přítomné české podnikatele s nejvýznamnějšími rozvojovými projekty indické vlády a nabídla české delegaci pomoc při zapojení českých společností do těchto projektů.

Delegace navštívila také prostory automobilky Škoda Auto v Púne.

V Púne si česká výprava prohlédla závod společnosti Škoda Auto Volkswagen India včetně nového logistického centra, které bude zásobovat výrobní jednotku společnosti ve Vietnamu. Škoda Auto tak ukazuje jeden ze směrů možné budoucí česko-indické spolupráce, tedy společné působení na třetích trzích.

Indie může patřit k alternativám po ztrátě ruského trhu

Výstupy z návštěvy ministra Jozefa Síkely v Indii podpořila cesta předsedy vlády Petra Fialy do Indie, která se uskutečnila v polovině ledna 2024. Při této návštěvě byla navíc otevřena otázka možné spolupráce v oblasti jaderné energetiky včetně malých modulárních reaktorů.

Posílení dvoustranných kontaktů v aktuálním období, stejně jako interakce mezi EU a Indií, vytváří dobrý základ pro další budování partnerství mezi českými a indickými firmami a pro přesměrování obchodních toků po ztrátě ruského a běloruského trhu a v rámci snahy o snížení jednostranné závislosti na čínských dodavatelích.

Josef Vrbenský
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Další články