S exportem či investicí do Kazachstánu může pomoci centrum AIFC. To vzniklo po výstavě EXPO 2017 přímo ve výstavním areálu v Astaně. Zahraniční firma tam najde jak kompletní podporu při vstupu na trh, tak i arbitrážní soud, kde lze vymáhat právo dokonce online, či burzu, která má ambici stát se hlavním kapitálovým trhem celé Střední Asie.

Astana je sídlem většiny hlavních úřadů a v předešlých letech se proměnila v moderní metropoli s okázalou architekturou.

Válka na Ukrajině a sankce vůči Rusku nutí exportéry hledat alternativní trhy. K těm nejperspektivnějším v rámci postsovětských zemí patří Kazachstán.

Je to největší ekonomika regionu Střední Asie co do absolutního objemu, zároveň vykazuje nejvyšší HDP na obyvatele (28 600 dolarů v paritě kupní síly). Struktura jeho hospodářství také ukazuje na poměrně vysokou vyspělost. Podíl 59 procent měly v roce 2020 na HDP služby, 35,5 procenta průmysl a 5,5 procenta připadl na zemědělství. V současné době je ekonomika stále do značné míry závislá na těžbě nerostných surovin. Zejména ropy, zemního plynu, uhlí, uranu či kovů. Kazachstán má deváté největší zásoby ropy na světě a těžba energetických surovin se podílí 21 procenty na HDP a 70 procenty na exportu. Kazachstán má rovněž druhé největší zásoby uranu na světě.

Země se nicméně dlouhodobě snaží vymanit z této závislosti a pokouší se o diverzifikaci ekonomiky. Kazachstán je poměrně otevřený nejrůznější spolupráci se zahraničními partnery. Mezi velice perspektivní oblasti patří výstavba infrastruktury, zemědělství, petrochemický průmysl, strojírenství a těžební průmysl.

Závislost na těžbě chce Kazachstán snížit a rozvinout naopak domácí zpracovatelský průmysl.

Pro české firmy, zejména ty, kteří mají již zkušenosti s některým z postsovětských trhů, může být Kazachstán dalším vhodným polem působnosti. Jedná se o relativně rozvinutou zemi s dobrým vzdělávacím systémem. Služby státu jsou na velice solidní úrovni. Například v digitalizaci je Kazachstán v mnohých aspektech dále než Česká republika. Češi mají v Kazachstánu dobré jméno, zejména díky kvalitě a flexibilitě, kterou české firmy nabízejí. Zároveň podle získaných zkušeností bývají obchodní jednání přes mnohé kulturní odlišnosti otevřená a produktivní.

Země se snaží snížit rizika pro investory

Nicméně obchodování v Kazachstánu s sebou nese i některá specifika a rizika. Proniknutí na trh je většinou dlouhodobou záležitostí, která vyžaduje častou osobní přítomnost v zemi a pěstování osobních kontaktů s potenciálními partnery. Případně je možno využít služeb spolehlivých místních zástupců. Je to důležité, protože může být obtížné proniknout do místních formálních i neformálních vztahů. Podnikání ztěžuje i relativně malá transparentnost státní správy a rozšířená korupce. V zemi fungují základní justiční principy, nicméně existují zprávy o možnosti ohýbání spravedlnosti.

Těchto negativních aspektů podnikání v Kazachstánu si je tamější vláda vědoma. A částečně i proto rozhodla o vzniku mezinárodního finančního centra Astana International Financial Center (AIFC), jehož infrastruktura by do značné míry měla eliminovat některá rizika a napomoci zahraničním investorům a obchodníkům pohodlněji vstoupit na domácí trh.

Centrum vyrostlo přímo v areálu Expa

Astana International Financial Center je relativně mladé. Začalo pracovat v roce 2018 jako určitý důsledek výstavy EXPO 2017, která se v tom roce konala v Astaně, hlavním městě Kazachstánu. EXPO 2017 bylo pro zemi důležitou událostí, mělo ukázat světu Kazachstán jako moderní a inovativní stát. Tématem mezinárodní výstavy bylo „Energie budoucnosti: opatření pro celosvětovou udržitelnost“. Pro účely výstavy byl vystavěn celý komplex budov na okraji Astany, pro které bylo potřeba nalézt dlouhodobější účelné využití. Dnes se zde tedy nalézá například Astana Hub – mezinárodní technologický park pro vznikající IT firmy, Astana IT University a právě také Astana International Financial Center. Hlavním cílem AIFC je podpora národní ekonomiky vytvořením atraktivní infrastruktury pro investory. Zároveň mělo centrum podpořit plánovanou privatizaci některých vybraných státních podniků.

I díky otevření centra AIFC vyřešila Astana otázku, co udělat s honosným výstavním areálem po skončení mezinárodní výstavy EXPO 2017.

Pomohou se založením účtu i získáním víza či nezbytného identifikačního čísla

Centrum AIFC v Astaně se skládá ze čtyř hlavních částí: AIFC Authority, Astana Financial Services Authority (AFSA), International Arbitration Center a Soud a Astana International Exchange (AIX). Každá z těchto částí má svoji specifickou úlohu a do značné míry fungují nezávisle.

AIFC Authority spravuje AIFC, vytváří jeho strategii a rozvoj, vyjednává s vládou jako hlavním zřizovatelem a funguje jako administrativní podpora ostatním entitám AIFC. AIFC Authority rozvíjí jednotlivé oblasti působnosti finančního centra a buduje různé platformy pro různé potřeby investorů. Kromě těch klasických jako jsou instrumenty finančních trhů (včetně burzy AIX) se jedná například o centrum islámských financí či zelených financí.

Důležitou součástí AIFC Authority je i Expat Centre. To funguje jako služba zahraničním partnerům, která umožňuje v rámci jedné návštěvy zařídit vše potřebné pro život a fungování v Kazachstánu – pomoc se získáním víza, se založením účtu v bance, se sehnáním bydlení či škol pro děti a zejména se získáním IIN (Individual Identification Number). To je unikátní číslo, které identifikuje osoby pobývající na území Kazachstánu. Obdobou je v České republice rodné číslo. Teprve vlastnictví IIN opravňuje jejích držitele k využívání mnohých služeb na území Kazachstánu, jako je například otevření účtu v bance, obchodu s nemovitostmi, placení daní a jiných poplatků, či například vydávání výpisu z rejstříku trestů.

Požádat lze o daňové prázdniny

Další částí AIFC je Astana Financial Services Authority (AFSA). Jejím původním záměrem bylo cílit své služby a podporu především na finanční instituce. Pro ty je také vytvořena široká paleta nástrojů podpory a úlev (například daňové prázdniny). V současné době je ale podíl zaregistrovaných finančních institucí pouze okolo 30 procent. Ostatní registrovaní jsou standardní obchodní a výrobní podniky.

Prvním úkolem AFSA je spravovat registr firem. Druhou úlohou je vytvářet vhodný regulační rámec fungování AIFC, tedy definovat pravidla, na základě kterých mají fungovat firmy zaregistrované v rámci AFSA/AIFC. Nutno zdůraznit, že tato pravidla se liší od národního práva Kazachstánu. Cílem je co nejvíce zjednodušit a zpřehlednit regulaci tak, aby se zamezilo vytváření přílišného administrativního břemene pro firmy. Třetí rolí AFSA je dohlížet na dodržování těchto pravidel.

AIX se chce stát hlavní burzou Střední Asie

Astana International Exchange (AIX) je klasickou burzou cenných papírů. Ambicí AIX je stát se dominantním kapitálovým trhem v oblasti celé Střední Asie. V rámci AIX proběhnou v budoucnu mimo jiné i první veřejné nabídky akcií (IPO) některých státních podniků Kazachstánu, například letecké společnosti Air Astana, státní ropné a plynárenské společnosti KazMunayGaz a jiných.

Rozvinout burzu v Astaně ve hlavní kapitálový trh Střední Asie dává smysl s ohledem na to, že právě Kazachstán je lídrem regionu a má úzké obchodní vazby s Uzbekistánem, Tádžikistánem, Turkmenistánem či Kyrgyzstánem.

Arbitrážní centrum zajistí rychlý soud, dokonce online

Pro řešení případných sporů mezi firmami a institucemi registrovanými v AFSA/AIFC (případně kterékoliv strany, které se smluvně dohodnou na rozhodování sporů u AIFC) pak slouží International Arbitration Centre (AIC) a Soud AIFC. Týmy obou těchto institucí tvoří respektovaní mezinárodní odborníci.

Arbitráž se řídí pravidly doporučené Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL). Většina sporných případů se zatím řešila arbitráží nebo mediací, protože na rozdíl od soudních rozhodnutí jsou výsledky těchto řízení neveřejná a většina účastníků si publicitu nepřeje. Naopak výsledky soudního řízení jsou zveřejňovány. Soudní řízení jsou vedena podle zásad anglického práva a řídí se precedenty.

Místní soudnictví v Kazachstánu je zatím často pomalé, Soud AIFC tak může být v případě obchodního sporu rychlejší cestou při snaze domoci se práva.

Důležitým aspektem pro většinu zahraničních aktérů je fakt, že Soud AIFC je nezávislý na justičním systému Kazachstánu, nicméně jeho rozhodnutí jsou na území státu bez výjimky vymahatelná. Lze se tak vyhnout poněkud nepředvídatelnému a zdlouhavému procesu vymáhání práva, se kterým je někdy justice v Kazachstánu spojována. Poměrně zajímavým aspektem arbitrážních a soudních procesů v rámci AIFC je, že většina jich je vedena online, bez nutné fyzické (a tedy nákladné) přítomnosti účastníků řízení.

Výhodu znamená angličtina i preferenční vízový režim

V čem spočívají výhody využití služeb AIFC? Hlavním úkolem centra je přilákat zahraniční partnery a investory na trh Kazachstánu. Proto se poskytované služby snaží usnadnit mnoho kroků spojených jak se začátkem podnikání či investování, se standardní podnikatelskou činností (vykazování, odvod daní, platby), tak s případným řešením problémů a sporů. Registrace společnosti v AFSA by tedy měla probíhat rychleji a transparentněji než při standardní registraci právnických osob prostřednictvím portálu egov.kz.

Regulační rámec AIFC rovněž nabízí širší paletu forem právnických osob, než umožňuje kazašský zákon O registraci právnických osob č. 2198/1995. AFSA nabízí různé vzory zakladatelských smluv, které by měly snížit náklady na právní konzultace. Oficiálním jazykem celého AIFC je angličtina, což rovněž může usnadnit minimálně začátky podnikání v Kazachstánu.

Firmy registrované v AFSA/AIFC mají nastavený preferenční vízový a migrační režim, díky němuž majitelé, zaměstnanci a rodinní příslušníci nemusí žádat o pracovní víza. Společnosti registrované v AFSA/AIFC mohou také samozřejmě využívat služeb mediace a arbitráže, případně se obrátit na Soud AIFC, jehož rozhodnutí by měla být předvídatelnější a neovlivněná případnou korupcí. Mnohá rizika, se kterými je možno se při účasti na kazachstánském trhu potkat, tak mohou být účinně eliminována.

Co jsou Mezinárodní finanční centra

Mezinárodní finanční centra (International Financial Centers, MFC) jsou fyzická centra klastrového typu zřizovaná buď státem či z iniciativy soukromého sektoru za účelem podpory ekonomiky a mezinárodního obchodu. Kromě globálních finančních center (jsou například v Londýně, Singapuru či New Yorku) se jedná zejména o mezinárodní finanční centra (jde třeba o Busan Finance Center, Casablanca Finance City, Dubai International Financial Center, Frakfurt Main Finance). Další variantou jsou úzce specializovaná MFC (například Guernsey se specializuje na takzvané captive insurance neboli sebe-pojištění).

Rolí MFC je usnadňovat přeshraniční transakce, umožňovat přístup k mezinárodnímu financování a vytváření infrastruktury pro přeshraniční investování. Je možno si je představit jako poskytovatele inovativních a expertních finančních, ekonomických a právních služeb a jako zprostředkovatele mezi národním a mezinárodním trhem.

Některá MFC v rozvíjejících se zemích zároveň působí na okolní (národní i regionální) podnikatelské prostředí formou příkladu či tlaku, ať už na kvalitu bankovnictví či nastavování a dodržování mezinárodních standardů. Důležitá je jejich fyzická (tedy nikoli pouze virtuální) podoba. Většinou se nacházejí v moderních a technologicky vybavených prostorách, zaměstnávají dobře placené a motivované odborníky, měla by být dobře letecky propojená se světem a být celkově atraktivní a důvěryhodná pro firmy přicházející z jiného právního a podnikatelského prostředí.

V mladé instituci vládne entuziasmus, zkušenosti ale teprve sbírá

Co je potřeba vzít do úvahu při zvažování využití služeb AIFC? Je to stále poměrně mladá instituce. Přestože začala pracovat v roce 2018, v letech 2020 a 2021 byla do značné míry ovlivněna celosvětovou pandemií covid-19. Stejně tak jako celá národní ekonomika Kazachstánu. Centrum tudíž zatím nemohlo zcela naplnit svůj potenciál a je stále ve fázi rozvoje. Na jednu stranu v organizaci přetrvává elán a duch průkopnické instituce, na druhou stranu to může znamenat menší zkušenost a slabší pozici AIFC jako mezinárodního finančního centra.

Další možnou nevýhodou jsou potenciálně vysoké náklady spojené s potřebou služeb právnických subjektů znalých anglického práva. Nicméně pro některé typy firem může být využití AIFC vhodnou možností, jak vstoupit na trh Kazachstánu a eliminovat tak některá podnikatelská rizika spojená s touto zemí a regionem.

Článek byl zpracován v rámci řešení projektu Analýza exportních a investičních příležitosti České republiky ve Střední Asii v kontextu měnících se tranzitních a infrastrukturních podmínek regionu (číslo TITSMPO939) financovaného se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu BETA2.

Martina Varkočková
Metropolitní univerzita Praha

Další články