Země jihovýchodní Asie patří k velkým producentům plynu, uhlí, zlata a další nerostných surovin. Čeští vývozci technologií pro těžební průmysl vyjeli v rámci oficiální mise v červenci hledat nové zakázky do nejlidnatějšího státu sdružení ASEAN.

Za peníze získané exportem surovin chce Indonésie financovat rozvoj dopravní infrastruktury či zdravotnictví.

Trhy jihovýchodní Asie platí pro české podnikatele spíše za exotickou destinaci. Lze tam ale vytěžit zlato – a to jak v přeneseném smyslu, tak doslova. Region skýtá řadu příležitostí pro české exportéry a široké spektrum odvětví s potenciálem přijmout nové technologie. V zemích jihovýchodní Asie převládá stabilní ekonomika. Významným hráčem oblasti je ASEAN, politicko-ekonomické sdružení 10 států: Brunej, Filipíny, Indonésii, Kambodža, Laos, Malajsie, Myanmar, Singapur, Thajsko a Vietnam. Obyvatelstvo těchto zemí čítá 660 milionů, což znamená stejně početnou řadu potenciálních zákazníků. Jen v Indonésii žije přes 275 milionů obyvatel.

Navíc jsou mnohé země z tohoto uskupení politicky stabilní, což se odráží v nízkém stupni rizika podle OECD. Exportní garanční a pojišťovací společnost EGAP může zaangažovaným českým firmám nabídnout příznivé podmínky exportního pojištění. K zemím ASEAN se přidalo dalších pět států (Čína, Japonsko, Jižní Korea, Austrálie a Nový Zéland), aby společně vytvořily zónu volného obchodu RCEP. Ze zemí ASEAN mají smlouvy o volném obchodu s EU uzavřeny Vietnam a Singapur. O zóně volného obchodu s Indonésií a Filipínami se jedná, v případě Thajska a Malajsie jsou jednání pozastavena. Ekonomická provázanost tak navzájem všechny zúčastněné posiluje a podněcuje ke vzniku příznivého kompetitivního prostředí. Jednotlivé státy se snaží investorům vytvářet příznivé podmínky a stát se jejich branou či základnou pro celý region.

Region bohatý na plyn i uhlí

V regionu jihovýchodní Asie jsou exportní příležitosti mimo jiné v oblastech vodohospodářství, cirkulární ekonomiky, letectví, medicínské technologie a v neposlední řadě dobývací techniky. Země ASEAN totiž disponují i velkým nerostným bohatstvím, Indonésie má bohaté přírodní zdroje ropy, je druhým největším producentem zkapalněného zemního plynu na světě. Těží také uhlí, měď, zlato, nikl a další nerostné suroviny. Těžební průmysl se na indonéském HDP podílí sedmi procenty. Thajsko je v regionu hned druhým největším vývozcem uhlí po Indonésii a Filipíny disponují navíc zdroji olova, manganu i rtuti.

V nejlidnatějším státu regionu, tedy v Indonésii, dlouhodobě sílí trend nevyvážet primární suroviny a naopak zpracování nerostných surovin přenést na domácí půdu, což v nedávné minulosti způsobilo spory nejen s EU ohledně dodávek kritických surovin. Množství nerostného bohatství v regionu byl hlavní důvod, proč české Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo průmyslu a obchodu v Jakartě zrealizovaly projekt ekonomické diplomacie (PROPED) na podporu českých firem při exportu do této země.

V indonéské provincii Východní Kalimantan, která je bohatá na suroviny, je učiněnou „dálnicí“ pro převoz vytěženého uhlí řeka Mahakam.

Silné ekonomické zázemí Indonésie přináší potenciál pro růst zájmu v sektorech cirkulární ekonomiky, obnovitelné energetiky a letectví v souvislosti s rostoucí regionální přepravou. Velký význam má i potravinářství, kdy významnou položku českého exportu tvoří mléčné výrobky. Indonéské nerostné bohatství však zavedlo řadu českých podnikatelů k expanzi na její trh, jsou mezi nimi i členové spolku České dobývací techniky, kteří iniciovali realizaci PROPED, jež je jednou z velmi efektivních cest, jak vstoupit na zahraniční trhy jako kredibilní partner.

Indonésanům se představilo devět firem

Synergií oborové asociace, zapojených ministerstev i zahraničních partnerů se lépe docílí obchodních úspěchů zúčastněných firem. V rámci projektu PROPED se v Indonésii v červenci pod hlavičkou Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zahraničních věcí představilo devět firem, které se zabývají dobývací technikou a energetikou.

V přístavu Benoa na Bali operuje plovoucí terminál pro stlačení plynu na LNG.

V souvislosti se změnou bezpečnostní situace v Evropě jsou podnikatelé napříč odvětvími nuceni více diverzifikovat své obchodní partnery. „V rámci spolku Česká dobývací technika jsme vytipovali teritoria, která se z hlediska těžby uhlí a jiných nerostných surovin i z hlediska energetiky budou v nejbližších letech dále rozvíjet. Mezi tyto země patří Indonésie, Mongolsko, Vietnam, Kolumbie, země Balkánu či Turecko nebo země subsaharské Afriky,“ vyjmenovává výsledky strategické analýzy světových trhů následované po uvalení sankcí na Rusko a Bělorusko Barbora Veličková, výkonná ředitelka spolku České dobývací techniky a obchodní ředitelka RPS Ostrava. „I když Ukrajina a Rusko tvořily velký podíl našich obchodních aktivit, řada našich členů operuje i v jiných teritoriích, jako je Kazachstán, Čína, Indie,“ vysvětluje rozložení exportních destinací Veličková.

Obdobné stanovisko vyplývá i ze slov jednatele společnosti Enelex Libora Vacka, který spolu s asociací zvolil Indonésii jako jedno z prioritních teritorií, jelikož patří celosvětově ke špičce v těžbě, spalování a exportu uhlí. „Velký potenciál pro naši společnost v Indonésii vidíme v chybějícím systému řízení kvality uhlí. To je kvůli nestabilní jakosti uhlí velký problém jak pro doly, tak pro místní elektrárny. Pokročilá metoda kontroly kvality suroviny monitoruje vstupní materiál již na pásovém dopravníku a software za pomoci automatických vzorkovníků dokáže v reálném čase zajistit, aby se k příjemci suroviny dostalo uhlí v požadované kvalitě. Odchylky od kvality mohou způsobit vážné problémy, které potenciálně vedou k odstávkám, a tím i k nárůstu nákladů na provoz,“ říká Vacek, jehož firma technologii vyvíjí. Dalšími alternativními trhy pro chytrý monitoring vstupní suroviny v těžbě jsou podle něj Indie, Mongolsko, Vietnam i Jihoafrická republika.

„Byť už na indonéském trhu máme některé zakázky za sebou, tak se nám díky projektu PROPED podařilo navázat spolupráci s novými potenciálními zákazníky, zejména se společností Power Plant Suralaya, Merak Energy, Kaltim Prima Coal, Bukit Asam a dalšími,“ říká podnikatel.

Pro posledně zmíněnou společnost tým Libora Vacka připravuje cenovou nabídku na systém řízení kvality uhlí pro nakládací stanici. Rozsah slibných kontaktů z proběhlého projektu PROPED se tak rázem stal nejen pro firmu Enelex, ale také pro další zúčastněné firmy nejúspěšnějším projektem na podporu exportu v historii asociace.

Příležitosti jsou při dodávkách pro elektrárnu Banten Suralaya

V rámci mise lze za zvlášť významné považovat otevření spolupráce s indonéskou důlní asociací APBI-ICMA, s indonéskou obchodní a průmyslovou komorou KADIN a řadou firem, mimo jiné i PT Freeport Indonesia. Řadu příležitostí pro české dodavatele vygenerovala také návštěva uhelné elektrárny Banten Suralaya. V misi byla zastoupena mimo jiné Česká geologická služba se značným potenciálem pro spolupráci při ložiskovém průzkumu, mapování a systematickou inventarizaci zásob nerostných surovin, což potvrdila jednání s vedením partnerské indonéské geologické agentury Badan Geologi.

Největší indonéská elektrárna Suralaya zásobuje energií nejlidnatější ostrov Jávu a také Bali.

Pandemie přibrzdila i těžební průmysl

Obchodní úspěch nenechávají zástupci firem ze spolku České dobývací techniky náhodě, volí různé metody podpory svého exportu. „Snažíme se maximálně využívat programy podpory exportu ve všech formách, zejména po období pandemie je pro nás důležité obnovit některé přerušené obchodní aktivity,“ podotýká Veličková z firmy RPS Ostrava, která projektuje a dodává technologické celky určené pro zpracování nerostných surovin, transport sypkých materiálů, zpracování odpadů v těžařském průmyslu i energetice. Veličková přiznává, že i koronavirová pandemie negativně zasáhla do podnikání členské základny asociace.

Odvrácenou stranou indonéského těžebního průmyslu jsou nevratné škody na tropické přírodě.

Zástupce firmy Enelex má zkušenosti se zahraničními trhy, a proto oceňuje individuální přístup realizačního týmu v Indonésii: „Zorganizování těchto misí není vůbec jednoduché a bez aktivní komunikace s firmami a zjišťování jejich reálných potřeb v daném teritoriu by mise nebyly tak úspěšné. Lidé z Ministerstva průmyslu a obchodu, agentury CzechTrade a Ministerstva zahraničních věcí si toto uvědomují a vždy s námi dopředu konzultují, jaký by byl ideální program dané mise, jaké partnery bychom potřebovali oslovit a podobně.“

Podpora státu v Asii podpořila důvěryhodnost firem

Vedle toho, že se obchodní zvyklosti a povahy partnerů v zemích ASEAN liší od těch evropských, odlišují se vzájemně také mezi sebou. Specifika každého trhu proto lze konzultovat s ekonomickým úsekem příslušného zastupitelského úřadu ČR nebo kanceláří CzechTrade, kterých je v regionu hned několik. Zástupci podnikatelů z oboru dobývací techniky potvrzují, že záštita od českých státních institucí na byznys fóru zvedla kredibilitu českých podnikatelů v očích potenciálních asijských partnerů.

Program PROPED však není jediným nástrojem, jak utvrdit svou pozici na trzích. Firmy využívají i dalších služeb, zejména nabídku agentury CzechTrade a incomingové mise, kdy lze pozvat obchodní partnery ze zahraničí do České republiky.

Sázka na indonéskou kartu se českým firmám z těžebního a energetického průmyslu vyplácí, ale byznys fórem v Indonésii akvizice nových klientů nekončí. Jihovýchodním směrem se rozjíždí čím dál více českých firem. Na úspěšný PROPED by měla navázat v polovině listopadu incomingová mise z Indonésie do České republiky.

(red)

Další články